ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. De Maskerbloem: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Maskerbloemlaan 3, 3452BA te Vleuten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64514544.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Maskerbloem een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen De Maskerbloem en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee De Maskerbloem zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de levering van producten.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen De Maskerbloem en een consument wordt gesloten rechtstreeks middels het bestel- of inschrijfproces op de website demaskerbloem.nl.
 6. Diensten/dienstverlening: de in het kader van de overeenkomst door of namens De Maskerbloem te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: individuele coaching, groepscoaching, workshops en opleidingen.
 7. Programma: het geheel van bijeenkomsten (met betrekking tot coaching, workshops of een opleiding) dat onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Een programma kan meerdere bijeenkomsten omvatten, maar ook een enkele bijeenkomst.
 8. Bijeenkomst: elke in het kader van een programma door of namens De Maskerbloem te verzorgen bijeenkomst op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.
 9. Deelnemer: eenieder die in het kader van de overeenkomst deelneemt aan het overeengekomen programma, al dan niet tevens wederpartij.
 10. Producten: alle in het kader van een koop- of leenovereenkomst door De Maskerbloem aan de wederpartij te leveren zaken, zoals kussens, doeken, boeken, tangles en/of (andere) ondersteunende materialen voor deelnemers.
 11. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Maskerbloem en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van De Maskerbloem is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden diensten c.q. producten. De Maskerbloem kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de wederpartij.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van De Maskerbloem binden haar niet.
 3. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van De Maskerbloem dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van De Maskerbloem door de wederpartij is aanvaard en de wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld, waaronder, indien van toepassing, volledige voldoening van de vooruitbetaling.
 5. De Maskerbloem behoudt zich het recht voor de overeenkomst aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat De Maskerbloem de wederpartij c.q. deelnemer geschikt heeft bevonden voor de deelname aan het betreffende programma. Indien De Maskerbloem de wederpartij c.q. deelnemer niet geschikt acht voor deelname, zal De Maskerbloem daarvan gemotiveerd mededeling doen aan de wederpartij en maakt de wederpartij ten hoogste aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs.
 6. Indien de wederpartij de nakoming van enige op haar rustende verplichting uit de overeenkomst overlaat aan een of meerdere derden, is de wederpartij jegens De Maskerbloem aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming daarvan door deze derden.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. De consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de overeenkomst op afstand een consumentenkoop betreft, is de consument, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen, gerechtigd de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Dienstverlening

 1. Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 2. Indien nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten door De Maskerbloem volledig geschiedt binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, vervalt het recht van ontbinding zodra de dienstverlening door De Maskerbloem is nagekomen, mits de consument bij het aangaan van de overeenkomst op afstand uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de dienstverlening door De Maskerbloem is nagekomen.
 3. Zolang het recht van ontbinding ten aanzien van een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten van toepassing is en de consument dat recht uitoefent, is de consument De Maskerbloem een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door De Maskerbloem is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan De Maskerbloem is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.

Consumentenkoop

 1. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 • de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.
 1. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 2. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle eventueel meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan De Maskerbloem retourneren.
 3. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 6. De Maskerbloem is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betaling.
 4. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 11 heeft ontbonden.
 5. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.

Afwikkeling

 1. De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door De Maskerbloem aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij De Maskerbloem. Zodra De Maskerbloem in kennis gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden, zal De Maskerbloem de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 2. De Maskerbloem zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 8 en minus het eventuele bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits in geval van een consumentenkoop, de producten door De Maskerbloem zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien in het kader van een consumentenkoop slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is De Maskerbloem niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door De Maskerbloem aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN PROGRAMMA’S & BIJEENKOMSTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Indien bij totstandkoming van de overeenkomst nog niet is vastgesteld wanneer een programma of bijeenkomst wordt verzorgd, geschiedt de vaststelling daarvan op basis van nader onderling overleg tussen partijen.
 2. De wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door De Maskerbloem voorgeschreven wijze, aan De Maskerbloem verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan De Maskerbloem verstrekte informatie.
 3. Voorts dient de wederpartij De Maskerbloem steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 4. Uitvoering van de diensten geschiedt op locatie van De Maskerbloem dan wel een andere door haar aangewezen locatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat uitvoering aan het programma wordt gegeven op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, staat de wederpartij ervoor in dat op die locatie een ruimte beschikbaar is die geschikt is voor het verzorgen van het betreffende programma en de door De Maskerbloem tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van alle op die locatie door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 5. De Maskerbloem verleent de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. De Maskerbloem verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; De Maskerbloem kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. De Maskerbloem is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van de diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. In een voorkomend geval komt de keuze van bepaalde hulppersonen uitsluitend toe aan De Maskerbloem. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. De Maskerbloem is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken hulppersonen als bedoeld in het vorige lid.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de hulppersonen als bedoeld in de vorige leden. Derhalve kunnen zij, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan De Maskerbloem, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

De Maskerbloem spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen na te komen. Behoudens voor zover ten aanzien van de uitvoering van programma’s en bijeenkomsten de data en tijden redelijkerwijs als vaststaand mogen worden beschouwd, zijn alle door De Maskerbloem vermelde en/of overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van De Maskerbloem treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij De Maskerbloem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen De Maskerbloem de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 8. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN BIJEENKOMSTEN DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. De annuleringvoorwaarden van dit artikel laten het bepaalde in artikel 4 onverlet. Voorts gelden de annuleringsvoorwaarden van dit artikel niet voor opleidingen. Voor opleidingen vindt het bepaalde in artikel 9 toepassing.
 2. De wederpartij kan de deelname aan een bijeenkomst kosteloos annuleren tot 48 uur vóór aanvang daarvan. Indien annulering plaatsvindt tussen 48 en 24 uur vóór aanvang van de bijeenkomst, is de wederpartij 50% van de voor de bijeenkomst geldende prijs verschuldigd. Indien annulering plaatsvindt binnen 24 uur vóór aanvang van de bijeenkomst, vindt geen kwijtschelding of restitutie plaats.
 3. Annulering dient per e-mail ([email protected]) te geschieden. Het tijdstip waarop de annuleringsverklaring van de wederpartij De Maskerbloem heeft bereikt, geldt als tijdstip van annulering.
 4. Eventuele verplaatsing van een bijeenkomst, dan wel verplaatsing van de deelname daaraan, op verzoek van de wederpartij, geldt als annulering van de overeenkomst en het tot stand brengen van een nieuwe overeenkomst, waarbij de annuleringsregeling van dit artikel overeenkomstige toepassing vindt, tenzij De Maskerbloem beslist daarvan in het voordeel van de wederpartij af te wijken. De Maskerbloem kan een verzoek van de wederpartij tot verplaatsing afwijzen, maar zal haar instemming niet op onredelijke gronden achterwege laten.

ARTIKEL 9. | OPLEIDINGEN: ANNULERING EN WIJZIGING DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst met betrekking tot een opleiding na totstandkoming daarvan annuleert, geldt, onverminderd het bepaalde in het artikel 4, de volgende annuleringskostenregeling. Annulering:
 • tot twee maanden vóór aanvang van de opleiding geschiedt kosteloos;
 • binnen twee maanden tot de zevende dag (exclusief) vóór aanvang van de opleiding geschiedt tegen verschuldigdheid van 50% van de overeengekomen prijs;
 • vanaf de zevende dag (inclusief) vóór aanvang van de opleiding geschiedt tegen verschuldigdheid van de volledige overeengekomen prijs.
 1. Annulering dient per e-mail ([email protected]) te geschieden. Het tijdstip waarop de annuleringsverklaring van de wederpartij De Maskerbloem heeft bereikt, geldt als tijdstip van annulering.
 2. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling ingevolge toepassing van lid 1, geschiedt binnen 14 dagen nadat De Maskerbloem per e-mail door de wederpartij in kennis is gesteld van de annulering.
 3. Indien de wederpartij de inschrijving voor de opleiding wil wijzigen teneinde deze op een andere dag of gedurende een andere periode te volgen, geldt zulks als annulering van de overeenkomst en het tot stand brengen van een nieuwe overeenkomst, tenzij De Maskerbloem, voor toepassing van het bepaalde in lid 1, beslist daarvan in het voordeel van de wederpartij af te wijken. De Maskerbloem kan een verzoek van de wederpartij tot wijzigen van de inschrijving afwijzen, maar zal haar instemming niet op onredelijke gronden achterwege laten.

ARTIKEL 10. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN PROGRAMMA’S EN BIJEENKOMSTEN DOOR DE MASKERBLOEM

 1. De Maskerbloem behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een programma of bijeenkomst te annuleren. Waar mogelijk zal De Maskerbloem de wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan De Maskerbloem een of meerdere bijeenkomsten wat betreft datum en/of tijd verplaatsen.
 2. In geval van annulering of verplaatsing als bedoeld in het vorige lid, doet De Maskerbloem daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. In geval van verplaatsing kan de wederpartij de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de verplaatsing betrekking heeft, slechts annuleren indien nakoming op een nader vast te stellen alternatieve datum en/of tijd, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de wederpartij dan wel deelnemer kan worden gevergd. Van de wederpartij c.q. deelnemers mag in beginsel worden verlangd dat zij medewerking verleent/verlenen aan de vaststelling van een alternatieve datum en/of tijd.
 3. Voor door De Maskerbloem in verband met een eventuele annulering door De Maskerbloem als bedoeld in lid 1 of annulering door de wederpartij als bedoeld in lid 2, reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten c.q. nog te genieten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 11. | VERKOOP: LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de verkochte producten worden afgehaald door of namens de wederpartij op locatie van De Maskerbloem, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. De Maskerbloem behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 4, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 7 omtrent verzuim van De Maskerbloem, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan De Maskerbloem verschuldigde bedragen te voldoen.
 5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, komen de daaruit voortvloeiende extra te maken kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 12. | VERKOOP: ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de wederpartij daarvan onverwijld, althans binnen twee werkdagen na de levering, schriftelijk mededeling te doen aan De Maskerbloem, onder vermelding van een duidelijke omschrijving van de klacht. Indien de producten evenwel zijn geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij en De Maskerbloem, wordt geacht dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden als de wederpartij de producten heeft meegenomen.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor De Maskerbloem uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn van twee maanden voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 1 klaagt, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten ter zake.
 5. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Maskerbloem worden geretourneerd.

ARTIKEL 13. | VERKOOP: GARANTIE & CONFORMITEIT

 1. De Maskerbloem levert de verkochte producten uitsluitend met de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen of door De Maskerbloem vermelde garantie, met dien verstande dat een eventueel door De Maskerbloem, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens De Maskerbloem kunnen doen gelden.
 2. Geen grond voor klachten en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan De Maskerbloem toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van De Maskerbloem dan wel de toeleverancier van De Maskerbloem.
 3. Retournering van de producten kan, onverminderd het bepaalde in artikel 4, uitsluitend geschieden op grond van een tekortkoming van De Maskerbloem. Indien van zodanige tekortkoming sprake is en de wederpartij ter zake conform het bepaalde in artikel 12 tijdig bij De Maskerbloem heeft geklaagd, zal De Maskerbloem zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van De Maskerbloem, het gebrek herstellen of het betreffende product vervangen. Herstel dan wel vervanging geldt voor De Maskerbloem als volledige schadeloosstelling.

ARTIKEL 14. | UITLENING EN VERKOOP VAN PRODUCTEN

 1. In geval De Maskerbloem producten aan de wederpartij uitleent, verklaart de wederpartij de producten in de staat te hebben ontvangen als waarin de producten door De Maskerbloem aan de wederpartij zijn geleverd. Indien het uitgeleende, behoudens normale slijtage, in een mindere staat door de wederpartij wordt teruggeleverd dan waarin het ter beschikking is gesteld van de wederpartij, is de wederpartij aansprakelijk voor de schade die daardoor voor De Maskerbloem is ontstaan.
 2. Indien niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat de leenovereenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De wederpartij is gehouden de uitgeleende producten uiterlijk op de dag dat de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde periode als bedoeld in het vorige lid is verstreken, weer aan De Maskerbloem ter beschikking te stellen. Indien de leenovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, dient de wederpartij de producten op verzoek van De Maskerbloem onverwijld, althans zo spoedig als redelijkerwijs van de wederpartij kan worden gevergd, weer aan De Maskerbloem ter beschikking te stellen.
 4. De eventuele kosten in verband met de teruglevering van de producten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien geen tijdige teruglevering van de producten plaatsvindt, is de wederpartij aansprakelijk voor de eventuele schade die De Maskerbloem dientengevolge lijdt. Indien ondanks een schriftelijke aanmaning teruglevering van de producten uitblijft, is De Maskerbloem gerechtigd de wederpartij de dan geldende verkoopprijs van de producten in rekening te brengen, na betaling waarvan de producten in eigendom aan de wederpartij worden overgedragen. Indien geen verkoopprijs vaststaat, wordt deze in redelijkheid door De Maskerbloem vastgesteld. Vorenstaande geldt onverminderd het recht van De Maskerbloem om teruglevering van de producten, alsook om vergoeding van de volledige door haar geleden schade te vorderen.
 6. In geval de overeenkomst voorziet in de verkoop van producten, of eigendomsoverdracht ingevolge het vorige lid toepassing vindt, gaat het eigendom van de producten pas over op de wederpartij op het moment dat het door de wederpartij uit hoofde van die overeenkomst verschuldigde bedrag door De Maskerbloem is ontvangen.

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. De Maskerbloem is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst De Maskerbloem ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door De Maskerbloem in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is De Maskerbloem gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan De Maskerbloem verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. De wederpartij is verplicht de schade die De Maskerbloem ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien De Maskerbloem de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 16. | BETALINGEN

 1. De Maskerbloem is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de wederpartij te vorderen, met dien verstande dat:
 • de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te allen tijde volledige vooruitbetaling is verschuldigd in geval de overeenkomst voorziet in een of meerdere workshops;
 • in geval van een consumentenkoop, De Maskerbloem de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 1. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door De Maskerbloem voorgeschreven wijze, binnen de door De Maskerbloem op de factuur vermelde of anderszins aangezegde termijn.
 2. In geval van vooruitbetaling is De Maskerbloem niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de door de wederpartij verschuldigde betaling volledig door De Maskerbloem is ontvangen.
 3. De Maskerbloem is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.
 6. In geval van betalingsverzuim van de consument, zal De Maskerbloem niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Deelname aan een programma is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de wederpartij c.q. deelnemer. De Maskerbloem is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. De Maskerbloem is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan in verband met de inhoud van de door of namens De Maskerbloem verstrekte documentatie, adviezen dan wel aanbevelingen. Voorts draagt De Maskerbloem geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van de deelnemer naar aanleiding van middels een programma door hem opgedane kennis en vaardigheden.
 2. De Maskerbloem is nimmer aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van persoonlijke bezittingen van de wederpartij of deelnemer.
 3. De Maskerbloem is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp De Maskerbloem bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 4. De Maskerbloem is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij of deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. De Maskerbloem is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. De Maskerbloem kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van De Maskerbloem in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 6. Mocht De Maskerbloem jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is De Maskerbloem te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient De Maskerbloem daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van De Maskerbloem ter zake vervalt.
 7. De aansprakelijkheid van De Maskerbloem is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van De Maskerbloem betrekking heeft. Indien de schade waarvoor De Maskerbloem aansprakelijk is, in vergelijking met de factuurwaarde van de overeenkomst excessief is en gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van De Maskerbloem, is de aansprakelijkheid van De Maskerbloem beperkt tot het bedrag dat de betreffende verzekeraar in het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert, aangevuld met het eventuele eigen risico van De Maskerbloem dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 8. De wederpartij vrijwaart De Maskerbloem van eventuele aanspraken van derden (waaronder deelnemers mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan De Maskerbloem toerekenbaar is.
 9. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens De Maskerbloem verjaren door verloop van één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 10. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door of namens De Maskerbloem verleende diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan De Maskerbloem.
 11. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 12. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Maskerbloem.

ARTIKEL 18. | KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door of namens De Maskerbloem dienen schriftelijk bij De Maskerbloem te worden ingediend. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener van de klacht een reactie per e-mail, mits de klacht per e-mail is ingediend, dan wel het e-mailadres van de betreffende persoon anderszins bij De Maskerbloem bekend is. De ontvangst van klachten per post waarbij het e-mailadres van de afzender niet bekend is, hoeft De Maskerbloem niet te bevestigen.
 2. Bij De Maskerbloem ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de indiener de inhoudelijke afhandeling van de klacht kan verwachten.
 3. De Maskerbloem garandeert de vertrouwelijke behandeling van iedere klacht. Zonder voorafgaande instemming van de indiener worden klachten niet aan derden buiten de organisatie van De Maskerbloem beschikbaar gesteld, tenzij de klacht betrekking heeft op een derde die in het kader van de overeenkomst door De Maskerbloem is aangewezen voor de uitvoering daarvan.
 4. Klachten worden niet langer door De Maskerbloem bewaard dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De Maskerbloem legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om klachten en andere persoonsgegevens van de indiener te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 5. Indien een klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 19. | PRIVACY

 1. De aan De Maskerbloem verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in verband met de vastlegging en uitvoering van de overeenkomst, dan wel dient te geschieden op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel.
 2. De wederpartij, alsook deelnemers dienen al hetgeen tijdens bijeenkomsten wordt ingebracht door mededeelnemers, De Maskerbloem of de door haar aangewezen derden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen. Deze informatie mag, behoudens normale toepassing van het geleerde in de praktijk, niet worden gedeeld met derden. Slechts op deze manier kan een open uitwisseling van informatie tijdens bijeenkomsten gegarandeerd worden, waarbij de privacy van eventuele mededeelnemers, De Maskerbloem en de eventueel door haar aangewezen derden volledig wordt gerespecteerd.

ARTIKEL 20. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Maskerbloem en de eventueel door haar voor de dienstverlening ingeschakelde derden behouden zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de inhoud van de door hen samengestelde inhoud van programma’s en bijeenkomsten, de door hen gehanteerde werkwijzen en methoden, alsook de door hen ter beschikking gestelde zaken, waaronder mede begrepen (opleidings-, workshop- of coaching)materialen en overige, in welke vorm dan ook, verstrekte informatie.
 2. De wederpartij c.q. deelnemers zullen de in lid 1 bedoelde goederen niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden, behoudens normaal gebruik in verband met het doel waarvoor deze goederen aan hen beschikbaar zijn gesteld c.q. hen ter kennis zijn gekomen in het kader van de overeenkomst.
 3. Het is de wederpartij c.q. deelnemers nimmer toegestaan om enige wijziging aan te brengen in aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom van De Maskerbloem of derden.
 4. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens bijeenkomsten is niet toegestaan, tenzij zulks geschiedt met voorafgaande schriftelijke instemming van De Maskerbloem. Opnamen als hier bedoeld, gemaakt na voorafgaande schriftelijke instemming van De Maskerbloem, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel zoals schriftelijk door De Maskerbloem is vermeld of bevestigd.
 5. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de inbreukmakende partij in elk geval tot vergoeding van de schade die De Maskerbloem en/of de eventueel door haar voor de dienstverlening ingeschakelde derden, dientengevolge lijden. Voorts zijn laatstbedoelden gerechtigd om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN

 1. De Maskerbloem is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van De Maskerbloem aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.